همایش ها و کلاس های المپیاد

بسته هفتگی الیگام

فصلنامه همگام

گنجینه المپیاد زیست شناسی
معرفی المپیاد زیست شناسی

المپیاد جهانی زیست‌شناسی رقابتی است بین آن گروه از دانش‌آموزان دبیرستانی که رتبه‌های برتر را در المپیادهای زیست شناسی کشورهای خود به دست آورده‌اند. آنان در این رقابت خلاقیت و مهارت‌های حل مسایل زیستی خود را به آزمون می‌گذارند. هر کشور عضو می‌تواند هر سال حداکثر ۴ دانش‌آموز را که در المپیادهای زیست‌شناسی کشوری به بالاترین رتبه‌ها دست یافته‌اند، به المپیاد جهانی که سالی یک بار در یکی از کشورهای عضو بر‌گزار می‌شود، اعزام کند. برای مثال در ایران از بین هشت نفری که مدال طلای المپیاد کشوری را به دست آورده اند تنها چهار نفر که در آزمون های باشگاه دانش پژوهان جوان امتیاز بالا آورده اند، به عضویت تیم المپیاد زیست شناسی در می آیند.

اولین المپیاد جهانی زیست شناسی با حضور 6 کشور جهان به میزبانی چکسلواکی برگذار شد. جدول زیر اطلاعات مختصری در مورد المپیاد جهانی زیست شناسی به شما می دهد:

المپیاد زیست‌شناسی ایران در تابستان 1377هنگام برگزاری نهمین المپیاد جهانی زیست شناسی   شکل گرفت. در این زمان محمد کرام الدینی که به عنوان ناظر در جلسات داوری این المپیاد شرکت داشت، درخواست عضویت جمهوری اسلامی ایران را مطرح کرد که به اتفاق آراء تصویب شد. نخستین دانش‌آموزان ایرانی در تابستان 1378در دهمین المپیاد جهانی زیست‌شناسی که در اوپسالا واقع در سوئد برگزار می‌شد، شرکت کردند و با کسب دو مدال نقره و یک مدال برنز به کشور بازگشتند. از آن پس تا کنون همه‌ساله المپیاد جهانی که در کشورهای مختلف برگزار می‌شود، میزبان تیم‌های المپیادزیست شناسی ایران بوده‌است. جدول زیر خلاصه ای از نتایج تیم کشورمان در المپیاد جهانی زیست شناسی می باشد:


المپياد زيست شناسي ايران، رقابتي علمي است كه هرساله جمع كثيري از دانش آموزان علاقه‌مند واجد شرايط در آن شركت مي كنند. اين رقابت از چند مرحله آزمون تئوري و عملي در سطح كشور تشكيل مي شود كه در هر مرحله، تعدادي از داوطلبان، انتخاب شده و به مرحله ي بعد راه مي يابند. در دوره اول از اين رقابت كه اواخر بهمن يا اوايل اسفند برگزار مي شود حدوداً 600 نفر به مرحله دوم كه در ارديبهشت ماه برگزار مي شود راه مي يابند در آخر حدوداً 40 نفر به مدالهاي مختلف دست مي يابند، كه از اين ميان 8 نفر مدال طلا كسب كرده و به عضويت تيم ملي المپياد زيست شناسي ايران در مي آيند. اين افراد كه از شركت در آزمون سراسري براي تحصيل در رشته ي مورد علاقه ي خود در دانشگاه معاف هستند، در دوره هاي آموزشي مختلفي شركت خواهند كرد كه در نهايت 4 نفر از ميان اين افراد، انتخاب شده و به مسابقه جهاني اين المپياد اعزام مي شوند. اين آزمون به صورت هماهنگ در شهرهاي مختلف برگزار خواهد شد. پرسشهاي آزمون با هدف سنجش دانسته هاي زيستي داوطلبان و توانمندي هاي ذهني آنها در تحليل مسائل مطرح مي شود. پرسش ها در دو بخش پرسش هاي چند گزينه اي و مساله قرار دارند.
در پرسش هاي چند گزينه اي، به همراه هر پرسش، چند گزينه ارائه مي شود كه تنها يكي از آنها پاسخ درست پرسش بوده و ساير آنها نادرست هستند. داوطلبان بايد گزينه ي پاسخ مورد نظر خود را در برگه ي پاسخنامه ي خود علامت بزنند. در مسائل پاسخ هر پرسش به صورت يك عدد است كه داوطلب بايد آن را در پاسخنامه بنويسد. به منظور سنجش توانايي داوطلبان در درك مطالب زيست شناسي به زبان انگليسي، حدوداً 10% پرسش هاي آزمون به زبان انگليسي طرح خواهد شد. ارائه ي پاسخ درست در هر پرسش منجر به كسب نمره ي مثبت خواهد شد؛ اين در حالي است كه ارائه ي پاسخ نادرست به پرسشهاي چند گزينه اي موجب كسب نمره ي منفي در آزمون مي شود.

 • زیست عمومی
 • زيست شناسي سلولي
- آب واهميت آن در زيست شناسي
- يونيزاسيون،اسيدوباز
- ماكرومولكولهاي زيستی (ساختار، خواص و کاربرد)
- پروتئينها
- كربوهيدراتها
- ليپيدها
- نوكلئيك اسيدها
- ساختار سلولها (يوكاريوتي و پروكاريوتي)
- انواع ديواره ها
- غشاها (سيستم غشاي دروني و ...)
- ميتوكندري
- كلروپلاست
- ريبوزوم
- اسكلت سلولي،سيتوپلاسم و زوائدسيتوپلاسمي
- هسته
- نقل وانتقالات غشاي سلول (اندوسيتوز، انتشارساده، انتقال فعال ثانويه و ...)
- هدایت پیام سلولها (Cell signaling)
- آنزيم شناسي
- ساختار(هولوآنزيم،آپوآنزيم و ...)
- مفهوم ترموديناميكي كاتاليز و سينتيك آنزيم،  (نمودارميكائليس– منتن و Vmax ...)
- متابوليسم
- مباني ترموديناميكي متابوليسم بررسي ترموديناميكي واكنشهاباغلظت واكنش دهنده ها
- اهمیت NADPH ،FADH2 ،NADH,...) ATP)
- گليكوليز
- تخمير
- چرخةسيتريك اسيد(كربس)
- فسفريلاسيون اكسايشي (تنفس سلولي)
- فسفريلاسيون نوري (واكنشهاينوريفتوسنتز)
- چرخه ي كالوين
- فرآيندهاي وراثتي سلول
- همانندسازي DNA
- رونویسی RNA و Post-translational modifications
- ترجمه RNA و Post-translational modification
- روشهاي آزمايشگاه ي زيست شناسي سلولي
- اصول مهندسي ژنتيك
- اسپكتروفوتومتري
- روشهاي جداسازي
- الكتروفورز آگارز و (SDS-PAGE) و كروماتوگرافي ( HPLC  TLC)
- سانتريفيوژ
 • زيست شناسي گياهي
تذكر: درمواردزير،تاكيد برگياهان دانه داراست.
تدكر: تسلط برمواردزير،به صورت مقايسه ای(مثلاً  مقايسه ي مقطع عرضي برگ يگ گياه تك لپه اي با
يك گياه دولپه اي) ازاهميت زيادي برخورداراست.
- آناتومي گياهي
- ساختارسلولهاي گياهي
- ساختاربافتهاي گياهي
- بافتهاي نخستين
- بافتهاي پسين
- ساختار اندامهاي گياهي
- ريشه
- ساقه
- برگ
- گلوميوه
- فيزيولوژي گياهي
- جذب وانتقال مواد درگياهان
- متابوليسم (فتوسنتز،تنفس نوري،گياهان CAM)
- هورمون های گیاهی (تنظیم رشد و نمو)
- توليدمثل گياهان و چرخه هاي زندگي (شامل گياهان دانه دار وبي دانه)
- سازشهاي اكولوژيك گياهان
 • زيست شناسي جانوري
تذكر: درمواردزير،تاكيدبرمهره داران،به خصوص انسان است.
- مباني فيزيولوژي جانوري
- مفهوم set point  وهومئوستازي
- مفهوم ectotherm وendotherm
- مكانيسم هاي تنظيمي بدن
- تغديه وگوارش
- آناتومي دستگاه گوارش(به صورت مقايسه اي درموجودات مختلف)
- مكانيسم هاي هضم،جذب ودفع
- تنظيم عملكرد دستگاههاي گوارش(هورمونها)
- تنفس
- آناتومي دستگاههاي تنفسي(به صورت مقايسه اي درموجودات مختلف)
- تبادل گاز
- سنجش حجمي تنفس
- گردش مواد
- آناتومي دستگاه گردش مواد(به صورت مقايسه اي درموجودات مختلف)
- عملكردقلب
- عملكردبافت گرهي قلب
- عملكردفيزيكي(پمپاژ)قلب (دورةكارقلب)
- الكتروكارديوگرام (EDG)
- صداهاي قلب
- خون،سلولهاي خوني وخونسازي
- سيستم لنفي
- دستگاه عصبي
- آناتومي دستگاه عصبي (به صورت مقايسه ای درموجودات مختلف)
- عملكرد دستگاه عصبي
- پتانسيل غشا
- انتقال وهدايت پيام عصبي
- انعكاس
- دستگاه درون ريز
- شناسايي غددبدن انسان
- هورمونهاي انساني
- بافت ترشحكننده
- بافت هدف
- اثرهورمون
- دفع مواد زايد
- آناتومي سيستم دفع ادراري(به صورت مقايسه ای درموجودات مختلف)
- مكانيسم توليد ادرار در كليه
- توليدمثل
- ساختاردستگاههاي توليدمثلي انسان
- عملكرد دستگاههاي توليدمثلي
- چرخه ي قاعدگي
- اسپرماتوژنز اووژنز
 • رفتارشناسي
- روشهاي آزمايشهاي رفتارشناسي
- رفتارهاي غريزي
- يادگيري
- ارتباطات وسازماندهي اجتماعي
- رفتارغذايي(foraging behavior)
- رفتارتدافعي
- سيستمهاي جفتي ابيومراقبت والديني
- (biorhythms)ريتم هاي زيستي
 • ژنتيك وتكامل
 • ژنتيك
- نوتركيبي (جهش،كراسينگ اوور و ... )
- وراثت مندلي (مونوهيبريدي،دي هيبريدي وپلي هيبريدي)
- استثنائات وراثت مندلي
- شجره نامه
- اپي ستازي
- نقشةژني
- ژنتيك جمعيت
 • تکامل
- مفاهيم پايه اي تكامل (اندامهاي هومولوگ، آنالوگ و ستيجيال و ...
- درخت تبارزايشي وكلادوگرام
- مكانيسم هاي تكامل
- انواع تكامل
 • اكولوژي
 • مفهوم سطوح مختلف بررسيهاي اكولوژيك
 • جمعيتهاي زيستي
- پراكنش
- اندازه
- تراكم
- نرخ افزايش ذاتي
- نموداررشدجمعيت (نمايي،لجستيك، ...)
 • جامعه هاي زيستي
- غناي گونه اي وتنوع گونه اي
- روابط بين گونه اي
- بيوم ها(خشكي وآبي)
- توالي
- چرخه هاي مواد (كربن،نيتروژن و ...)
- هرمهاي اكولوژيك
- زنجيره هاي غذايي
- اتوتروفي و هتروتروفي
 • بيوسفر
- آلودگي
- رشدجمعيت انساني
 • بيوسيستماتيك
- كليات اصول رده بندي
- كليدهاي شناسايي
- خصوصيات كلي گروه هاي جانداران
زیست عمومی:
- کتب درسی زیست شناسی در 4 پایه
- زیست شناسی سومولون
- زیست شناسی کمپبل


 

زیست شناسی سلولی:
بیوشیمی لنینجر
بیوشیمی استرایر
بیوشیمی هارپر
زیست شناسی سلولی ومولکولی محمد حسین امیری
زیست شناسی سلولی ومولکولی لودیش


زیست شناسی گیاهی:

زیست شناسی گیاهی ف.چلبیان (آییژ)
ریخت شناسی گیاهی ف.چلبیان(آییژ)
زیست شناسی گیاهی انتشارات مدرسه
فیزیولوژی گیاهی تایز و زایگر


زیست شناسی جانوری:

مبانی فیزولوژی (انتشارات باشگاه دانش پژوهان جوان)
فیزولوژی گایتون
فیزولوژی برن و لووی
جانورشناسی هیکمن


رفتار شناسی:

مقدمه ای بر اکولوژی رفتار
مقدمه ای بر رفتار شناسی


ژنتیک و تکامل:

ژنتیک از دیدگاه حل مسئله
ژنتیک ولنیتز
ژنتیک استانسفیلد
تکامل و رفتار انسان
تکامل (ترجمه وهابزاده)


اکولوژی:

الفبای اکولوژی جمعیت

.: كليه حقوق سايت متعلق به موسسه فرهنگي مهتدين مي باشد :.


طراحی و اجرا توسط پورتال صفرویک